De globala målen för hållbar utveckling är en världsomfattande aktion för att lösa tre av vår tids stora utmaningar. Genom de globala målen för hållbar utveckling ska under 2016-2030 följande ske: avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikheter i världen samt lösa klimatkrisen. Målen är ambitiösa men nödvändiga. I Sverige bedriver många företag ett aktivt hållbarhetsarbete. Företag inom allt från offentliga sektor till företag som Mr Green inom casinovärlden. Men även flera svenska organisationer och nätverk arbetar mot en än mer hållbar värld. Här är några av dem:

Swedwatch

Organisationen är ideell och bedriver bland annat forskning gällande hur svenska företag kan minska sociala och ekonomiska missförhållande som är kopplat till deras arbete.

CSR Sweden

Begreppet CSR betyder Corporate Social Resopnsibility. CSR Sweden är ett företagsnätverk som arbetar med frågor om samhällsengagemang och samhällsansvar.

Transparency International Sverige

Transparency International Sverige är den svenska delen av det stora internationella nätverket Transparency International. Organisationen som är oberoende och ideell och arbetar med frågor relaterade till korruption och transparens. Den svenska delen arbetar aktivt med opinionsbildning och information gällande korruption och ökad transparens inom offentlig och privat sektor.

Naturskyddsföreningen

Organisationen Naturskyddsföreningen arbetar med frågor gällande miljö och natur. Naturskyddsföreningen driver projekt inom bland annat hav och fiske, skog och naturvård, miljögifter, jordbruk och mat, samt klimat, energi och transporter. “Bra Miljöval” är organisationens egna miljömärkning på produkter och tjänster.

FairTrade

Internationell oberoende organisation som arbetar för att skapa bättre arbetsvillkor för odlare, producenter och anställda inom framförallt jordbruksrelaterad produktion. FairTrade märkningen har som mål att driva fram en förändring genom att minska människors fattigdom och öka och möjliggöra individers egna handlingsförmåga.

SWESIF

Sveriges forum för hållbara investeringar. Arbetar för att öka informationen för fonder gällande vad som är en hållbar investering. Detta sker bland annat genom att organisationen ger ut den så kallade Hållbarhetsprofilen.